Policy

Kvalitets- & miljöpolicy

services_tech3

Kvalitets- & miljöpolicy

YTL verkar på en marknad som tillhandahåller transporter. På denna marknad vill YTL framstå som det bästa alternativet i fråga om; miljöanpassning, kvalitet och säkerhet.

Vi skall uppfylla våra kunders och andra intressenters krav och önskemål. Vi följer gällande lagar och förordningar som rör vår verksamhet och vi arbetar för ständiga förbättringar i vårt ledningssystem.

Utifrån våra egna resurser och förutsättningar arbetar vi för en bättre miljö, och med utgångspunkt från våra egna, omvärlden och våra kunders krav och förutsättningar eftersträvar vi vid varje transporttillfälle erbjuda miljöeffektiva transporter. Vi ska  följa gällande lagar och förordningar som rör vår verksamhet och arbetar för ständiga förbättringar. Vi skall skydda miljön och förebygga föroreningar samt ställa krav på att våra leverantörer ska arbeta aktivt med miljöfrågor så att vår miljöpåverkan kontinuerligt minskar.

.

services_creat3

Arbetsmiljöpolicy

YTL skall verka för en god arbetsmiljö och vara en säker och attraktiv arbetsplats. Detta sker genom att vi tar tillvara på de anställdas kompetens och ger dem möjligheter att utvecklas och ta ansvar för sitt eget arbete. Vi arbetar aktivt för att förebygga olyckor, arbetsskador och sjukdomar så att vår låga sjukfrånvaro bibehålls. Detta sker bland annat genom att vi har en drog- och rökfri arbetsplats.

Förutom att vi följer gällande lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet, samt ser till att dessa efterlevs arbetar vi med att ständigt sträva efter förbättringar av arbetsmiljön och tar upp arbetsmiljöfrågor på protokollförda personalmöten minst en gång om året. Det är därför viktigt att all personal är förtrogen med denna policy och är delaktiga i att skapa en god och trivsam arbetsmiljö.

services_strat3

Trafiksäkerhetspolicy

Vår målsättning är att alltid utföra de för dig mest effektiva transportlösningar med bibehållen hög säkerhet. Detta uppnår vi bland annat genom att:

Uppdragen utförs av kvalificerad personal med rätt utbildning och behörighet.
Uppdragen planeras så att de går att utföra med upprättande av gällande trafikregler.
Lastning, lossning och säkring av last sker enligt gällande regler.
Regler om kör- och vilotider följs.
Dessutom ska våra förare:

Framföra fordonet i en för trafiken och väglaget lämplig hastighet.
Hålla ett trafiksäkert avstånd till framförvarande fordon.
Visa särskild hänsyn mot oskyddade trafikanter såsom cyklister och gångtrafikanter.
Uppträda på ett sådant sätt i trafiken att Ytl av allmänheten uppfattas som en säker och trygg leverantör.
Aldrig använda alkohol eller andra droger under arbetstid och aldrig vara påverkade när de kommer till sin arbetsplats.

Alla måste bidra

”Utifrån våra egna resurser och förutsättningar arbetar vi för en bättra miljö”

Nyckelord

Vi vill tillgodose våra kunders behov och vårt kvalitetsarbete präglas därför av nyckelorden:

1


Tillgänglighet

 

2


Punktlighet

3


Pålitlighet